ପ୍ରମାଣପତ୍ର

ମେଡିକାଲ୍ ସିଏ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀ IIA ସି ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରମାଣପତ୍ର |

1
2

ମେଡିକାଲ୍ ସିଏ ନୂତନ IIB ସି ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରମାଣପତ୍ର |

3
4

ମେଡିକାଲ୍ ସିଏର ନୂତନ ପ୍ରକାରର I ନିରୂପଣ ପାଇଁ ସିଏ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରମାଣପତ୍ର |

5
6

ମେଡିକାଲ୍ ISO ନୂତନ ସୁପର ୟୁନିଅନ୍ ମେଡିକାଲ୍ |

7
8

ମେଡିକାଲ୍ FDA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ |

医用FDA证书