ଟେପ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ମେଡିକାଲ୍ ଟେପ୍ ନରମ ଏବଂ ହାଲୁକା, ଏବଂ ଭଲ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଛି |ଏହା ରୋଗୀର ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ଅଂଶକୁ ଫିଟ୍ କରିପାରେ | ମେଡିକାଲ୍ ଆଡେସିଭ୍ ଟେପ୍ ର ପୋଷାକ ପରେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତକୁ ଖସିଯିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି |
ପି ଟେପ୍, ଆପେଚର ଜାଇନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଜାଇନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଡେସିଭ୍ ଟେପ୍, ବୁଣା ନଥିବା ଟେପ୍ ଏବଂ ରେଶମ ଟେପ୍ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମେଡିକାଲ୍ ଟେପ୍ |
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସ୍ Welcome ାଗତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ମେଡିକାଲ୍ ଟେପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |
12ପରବର୍ତ୍ତୀ>>> ପୃଷ୍ଠା 1/2